Контакты

email: Aliya.Tussupbekova@kazdancesport.kz / President@kazdancesport.kz 
телефоны: +7 701 999 3487 / + 7 701 311 59 71